รายชื่อนิสิต คณะ สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

Go down

รายชื่อนิสิต คณะ สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ตั้งหัวข้อ by Admin on Mon Aug 04, 2008 4:06 pm

1 4806000612 พระมหาชาญชัย สุเมธภาณี วัดบึง ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
2 4806000833 สามเณรถาวร ภูษา วัดพระนารายณ์มหาราช คณะ 4 ถ.จอมพล ต.ในเมือง
3 4806000892 พระดี สจฺจปาลิโต วัดประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
4 4806000914 พระสุขเจีย อคฺคสุมโน วัดประมวลราษฎร์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
5 4806000922 พระธิ จิตฺตธมฺโม วัดตะคองเก่า ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
6 4806000931 พระฌุน จกฺขุสํวโร วัดตะคองเก่า ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
7 4806000957 พระโต ตุลธมฺโม วัดตะคองเก่า ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
8 4806000965 พระมารา สุทฺธาวิริโย วัดระกาย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
9 4806001015 พระมหาพยุงศักดิ์ ธมฺมวิสุทฺธิเมธี วัดสะแก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
10 4806001082 พระนพนันท์ คมฺภีรปญฺโญ วัดราชสีมาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
11 4806001091 พระนนทชัย ปญฺญาพโล วัดโคกเพชร ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
12 4806001104 พระอภิชาติ จนฺทาโภ วัดบ้านซาด ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
13 4806001112 สามเณรระพินทร์ ลูบคม วัดครองส่งน้ำ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
14 4806001139 พระพัฒนพงศ์ สิริวฑฺฒโก วัดบ้านพุทรา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
15 4806001147 พระหาญศึก ปญฺญาพโล วัดโคกไผ่ ม.6 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
16 4806001163 พระสุขเกษม สุภกิจฺโจ วัดราชฎร์บำรุง(ปรก) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นม.
17 4806001180 พระรุ่งโรจน์ ธมฺมโชโต วัดประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
18 4806001198 พระสมควร โกสโล วัดป่าสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โทร.
19 4806001201 พระสมปอง ปญฺญาปโชโต วัดกองพระทราย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
20 4806001236 พระวินัย ธมฺมทินฺโน วัดประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
21 4806001244 พระสมพงษ์ สิริภทฺโท วัดประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
22 4806001252 สามเณรประทีป ขอรวมกลาง วัดดอนมะเหลื่อม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
23 4806001261 พระสมศักดิ์ ฉนฺทโก วัดสะแก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.084-8324461
24 4806001279 พระสุโพธารักษ์ อจฺจาทโร วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
25 4806001309 พระเชิดศักดิ์ อาภากโร วัดศาลาเย็น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
26 4806001341 พระอรรถพล ฐานวีโร วัดป่าจิตตสามัคคี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
27 4806001368 พระจำเริญ อุตมปญฺโญ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
28 4806001376 พระสุเจง จนฺทตฺเถโร วัดสระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
29 4806001384 พระสุวรรณ ปญฺโญ วัดอิสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30 4806001392 พระสุชาติ ธีรปญฺโญ วัดหนองไผ่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
31 4806001422 พระสุริยัณห์ คมฺภีรปญฺโญ วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก ต.สัมฤทธ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
32 4806001431 พระวีรวุฒิ กิตฺตวณฺโณ วัดหนองปลิง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
33 4806001449 พระมหาสุธี กิตฺติโสภโณ วัดบูรพ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
34 4806001457 พระมหาจำลอง จนฺทสโร วัดบูรพ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
35 4806001465 พระมหาอาทิตย์ อริยเมธี วัดสะแก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
36 4806001473 พระเอกพล ขนฺติสุโภ วัดบ้านตำแย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
37 4806001490 สามเณรเฉลิมพล ยศธร วัดหนองปรู ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
38 4806001511 พระมหาสุขสรรค์ ทิวากโร วัดราชสีมาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
39 4806001520 พระหงษ์ชัย สุภาจาโร วัดราชสีมาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
40 4806001538 พระวราวิทย์ สุภาจาโร วัดทุ่งสว่าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
41 4806001546 พระพัสกร อิทฺธิญาโณ วัดประชาคมาราม ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
42 4806001554 พระเวศ สุทสฺสโน วัดหัวสะพาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
43 4806001562 พระธงชัย ถิรวิริโย วัดศาลาลอย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
44 4806001571 พระปรีชาชัย สิทฺธิชยเมธี วัดคลองส่งน้ำ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
45 4806001589 พระเมืองจันท์ อคฺควณฺโณ วัดภูเขาลาด ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
46 4806001597 พระมหาสุนทรีย์ ติกฺขญาโณ วัดโคกเพชร ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
47 4806000621 พระภานุวัฒน์ โชติธมฺโม วัดโคกเพชร ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
48 4806000434 พระสุพจ ญาณวีโร วัดหนองโพธิ์ ต.สำนักตะคร้อ กิ่ง อ. เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
49 4806000370 พระเด่นชัย อาภสฺสโร วัดมาบกราด ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
50 พระเทศ กนฺตสาโร วัดประโดก ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
51 4806000591 พระสุวัฒน์ อติพโล วัดศาลาเย็น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
52 พระหัสนัย ปภสฺสโร วัดศาลาเย็น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
53 พระสมปอง สุจินฺโน วัดอัมพวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
54 พระพงษ์พันธ์ ฐิติญาโณ วัดกลางปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
55 พระศราวุธ ปิยวัณฺโณ วัดญาญโสกิตวราราม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
56 พระชัยรัตน์ ฑีฆายุโก วัดทุ่งจาน ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
57 พระกมล คุตฺตจิตฺโต วัดคีรีวันท์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
58 พระสมภพ โสภโณ วัดศาลาทรง ต.บ้านหาน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ Laughing

_________________
สังคมรัฐศาสตร์
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 16
Registration date : 24/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://songkom.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ตอบ

ตั้งหัวข้อ by Admin on Mon Aug 04, 2008 9:45 pm

บางรูปก็ยังไม่มีเลขประจำตัวนิสิต นะครับ
แบบว่า เอาข้อมูลมาจากบอร์ดเก่า

ให้เครดิต หลวงพี่อรรถพลครับVery Happy

_________________
สังคมรัฐศาสตร์
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 16
Registration date : 24/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://songkom.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ